Sony Cyber-shot DSC-RX10 II Czarny

4 099,00

SKU: 506e084768fb Kategoria: Tagi: , , , , ,

Opis

DSC-RX10M2 Szeroki zakres ogniskowych i nagrywanie w formacie 4K oraz bardzo zwolnione tempo Zaawansowany aparat z zoomem optycznym 8,3x, nagrywaniem w jakoand#347;ci 4K, i nowym przetwornikiem Stacked CMOS typu 1,0″ obsand#322;uguje niezwykle krótki czas otwarcia migawki (do 1/32000s) przy fotografowaniu i nawet 40-krotne zwolnienie tempa nagrywanych filmów. Przetwornik obrazu CMOS Exmor RSandreg; typu 1,0″ o efektywnej rozdzielczoand#347;ci 20,2 MP Jasny obiektyw ZEISS Vario-Sonnarandreg; T* 24-200mm F2.8 Moand#380;liwoand#347;and#263; rejestracji obrazu z duand#380;and#261; szybkoand#347;ciand#261; Przetwornik obrazu CMOS Exmor RSandreg; typu 1,0″ i efektywnej rozdzielczoand#347;ci 20,2 MP Pierwszy na and#347;wiecie przetwornik Stacked CMOS typu 1,0″ z ukand#322;adem DRAM umoand#380;liwia nagrywanie w bardzo zwolnionym tempie (do 40x) i zapewnia krótki czas otwarcia migawki (1/32 000 s) przekraczajand#261;cy moand#380;liwoand#347;ci ludzkiej percepcji. Rozbudowany obwód umoand#380;liwia jeszcze szybsze przetwarzanie sygnaand#322;u i ponad piand#281;ciokrotnie szybszy odczyt niand#380; obwody w konwencjonalnych modelach. Procesor BIONZ X: lepszy wygland#261;d szczegóand#322;ów;faktur Aparaty cyfrowe przetwarzajand#261; and#347;wiatand#322;o przechwycone przez przetwornik na obraz cyfrowy. Jako and#380;e procesor, który wykonuje to przeksztaand#322;cenie, jest równie waand#380;ny jak uand#380;ywany obiektyw i przetwornik, aparat cyfrowy RX10 II wykorzystuje szybki procesor BIONZ X. To wand#322;aand#347;nie on zapewnia bardziej naturalne szczegóand#322;y, wiand#281;kszy realizm zdjand#281;and#263; i filmów, peand#322;niejsze przejand#347;cia tonalne i mniejszy poziom szumów. Jasny obiektyw ZEISSandreg; Vario-Sonnarandreg; T* F2.8 z zoomem Obiektyw ZEISS Vario-Sonnarandreg; T* z zoomem zapewnia staand#322;and#261;, duand#380;and#261; przysand#322;onand#281; (F2,8) w zakresie ogniskowych 24-200 mm. Obiektyw skand#322;ada siand#281; z 7 asferycznych elementów i pozwala robiand#263; atrakcyjne zdjand#281;cia z maand#322;ej odlegand#322;oand#347;ci, a filmy i zdjand#281;cia przeksztaand#322;ca w dzieand#322;a sztuki. Profesjonalny pierand#347;cieand#324; rand#281;cznej regulacji zapewnia kontroland#281; nad zoomem i przysand#322;onand#261; (moand#380;liwoand#347;and#263; wand#322;and#261;czania i wyand#322;and#261;czania dand#378;wiand#281;ku klikniand#281;cia w celu zapewnienia cichej pracy) i nie tylko. Bezpoand#347;rednie nagrywanie filmów 4K za poand#347;rednictwem samego aparatu Aparat RX10 II moand#380;e rejestrowaand#263; filmy 4K o wysokiej dokand#322;adnoand#347;ci bezpoand#347;rednio na karcie pamiand#281;ci umieszczonej w korpusie, co pozwala ograniczyand#263; efekty mory i „schodków”. Ukand#322;ad scalony o duand#380;ej skali integracji, obsand#322;ugujand#261;cy duand#380;and#261; iloand#347;and#263; danych dziand#281;ki szybkiemu odczytowi wszystkich pikseli, pozwala ograniczyand#263; znieksztaand#322;cenia ruchomych obiektów powstajand#261;ce wskutek tzw. efektu „rolling shutter”. Nagrywanie w bardzo zwolnionym tempie do 40x Wybierajand#261;c tryb HFR za pomocand#261; pokrand#281;tand#322;a trybu pracy, moand#380;na z and#322;atwoand#347;ciand#261; tworzyand#263; filmy w zwolnionym tempie i uwieczniaand#263; dynamiczne wydarzenia z dokand#322;adnoand#347;ciand#261; do tysiand#281;cznych sekundy. Do wyboru sand#261; nastand#281;pujand#261;ce liczby klatek na sekundand#281;: 960/1000, 480/500 lub 240/250 (NTSC/PAL), co umoand#380;liwia dopasowanie ustawieand#324; do prand#281;dkoand#347;ci ruchomego obiektu. Jakoand#347;and#263; obrazu jest zbliand#380;ona do Full HD w przypadku 240/250 kl./s i HD w przypadku 480/500 kl./s w trybie priorytetu jakoand#347;ci. Tryb wyzwalania wstecznego umoand#380;liwia zarejestrowanie od 2 do 4 sekund wydarzeand#324; majand#261;cych miejsce przed naciand#347;niand#281;ciem przycisku filmowania, dziand#281;ki czemu moand#380;na nagraand#263; decydujand#261;cy moment. Przeciwdziaand#322;ajand#261;ca znieksztaand#322;ceniom migawka z czasem otwarcia 1/32 000 s Przeciwdziaand#322;ajand#261;ca znieksztaand#322;ceniom migawka o czas otwarcia do 1/32 000 s minimalizuje wystand#281;powanie znieksztaand#322;ceand#324; zwiand#261;zanych ze zjawiskiem okreand#347;lanym jako rolling shutter. Niebywale krótki czas otwarcia migawki umoand#380;liwia robienie zdjand#281;and#263; z efektem rozmycia tand#322;a dziand#281;ki duand#380;emu otworowi przysand#322;ony – nawet w niezwykle jasnym otoczeniu aand#380; do 19 EV. Szybki i precyzyjny autofokus: nawet w czasie 0,09 s Najkrótszy czas automatycznej regulacji ostroand#347;ci w aparacie RX10 II wynosi 0,09 s. Aby nie umknand#281;and#322;a Ci and#380;adna ulotna chwila, ten uniwersalny obiektyw jest wyposaand#380;ony takand#380;e w szybki i niezawodny silnik SSM (Super Sonicwave Motor), który gwarantuje pand#322;ynne i bardzo precyzyjne nastawianie ostroand#347;ci wspóand#322;pracujand#261;ce z funkcjand#261; Fast Intelligent AF. Zdjand#281;cia seryjne do 14 kl./s ze zredukowanym niedoand#347;wietlaniem cieni Nowy, niezwykle szybki przetwornik obrazu – pomimo wysokiej rozdzielczoand#347;ci 20,2 MP – sprawia, and#380;e aparat cechuje siand#281; jeszcze wyand#380;szand#261; prand#281;dkoand#347;ciand#261; odczytu i umoand#380;liwia rejestrowanie do 14 kl./s w trybie zdjand#281;and#263; seryjnych. Dziand#281;ki temu moand#380;na uchwyciand#263; wszystkie ulotne chwile lub wyrazy twarzy. Jasny wizjer XGA OLED Tru-Finder uand#322;atwia kreatywnand#261; pracand#281; Wizjer elektroniczny (EVF) o wysokim kontraand#347;cie zapewnia duand#380;and#261; rozdzielczoand#347;and#263; rzand#281;du 2 359 000 punktów. Znakomita rozdzielczoand#347;and#263; i elektroluminescencja umoand#380;liwiajand#261; wyand#347;wietlanie najdrobniejszych szczegóand#322;ów, uand#322;atwiajand#261;c precyzyjnand#261; kompozycjand#281;. Profesjonalna obsand#322;uga i funkcje Profesjonalna obsand#322;uga za pomocand#261; pierand#347;cienia rand#281;cznej regulacji umoand#380;liwia rand#281;czne regulowanie ustawiaand#324; aparatu, a stopka Multi Interface pozwoli uand#380;ywaand#263; róand#380;nych akcesoriów przeznaczonych dla zaawansowanych fotografów. Solidna obudowa ze stopu magnezu uodparnia wszystkie czand#281;and#347;ci (w tym przyciski i pokrand#281;tand#322;a) na kurz i wilgoand#263;, wiand#281;c idealnie nadaje siand#281; do pracy w plenerze. Podand#322;and#261;czanie do smartfona lub tabletu jednym dotkniand#281;ciem Zdjand#281;cia i filmy band#322;yskawicznie przeand#347;lesz do smartfona lub tabletu z systemem Android: dziand#281;ki pobranej do aparatu aplikacji PlayMemories Mobile i wbudowanej and#322;and#261;cznoand#347;ci Wi-Fiandreg; i NFC (Near Field Communication) wystarczy jedno dotkniand#281;cie aparatu. Jednym dotkniand#281;ciem moand#380;na aktywowaand#263; równieand#380; aplikacjand#281; Smart Remote Embedded umoand#380;liwiajand#261;cand#261; zdalne sterowanie aparatem z urzand#261;dzenia mobilnego i rozpoczynanie/zatrzymywanie nagrywania filmu. Wspóand#322;praca z serwisem PlayMemories Camera Apps (PMCA) Oto aparat, który z upand#322;ywem czasu moand#380;e siand#281; stawaand#263; coraz bardziej funkcjonalny. Jak to moand#380;liwe? Dziand#281;ki stale powiand#281;kszajand#261;cej siand#281; ofercie serwisu PlayMemories Camera Apps, zawierajand#261;cego aplikacje do zdalnego sterowania oraz przetwarzania zdjand#281;and#263; i filmów z uand#380;yciem efektów specjalnych. Ich instalowanie jest bardzo proste: moand#380;na to zrobiand#263; za poand#347;rednictwem komputera lub przy uand#380;yciu and#322;and#261;cza Wi-Fiandreg; wbudowanego w aparat. Do wyboru profesjonalna jakoand#347;and#263; XAVC S i format AVCHD Format XAVC S, rozwiand#261;zanie dla powaand#380;nych filmowców, zapewnia niskand#261; kompresjand#281;, wysokand#261; jakoand#347;and#263; filmów i minimalny poziom zakand#322;óceand#324;, nawet w scenach peand#322;nych ruchu. Dostand#281;pny jest teand#380; format AVCHD uand#322;atwiajand#261;cy edycjand#281; i udostand#281;pnianie. Aparat wykorzystuje kodek obsand#322;ugujand#261;cy nagrywanie filmów 4K z maks. przepand#322;ywnoand#347;ciand#261; 100 Mb/s i umoand#380;liwia nagrywanie obrazu w rozdzielczoand#347;ci Full HD. Zróand#380;nicowane funkcje filmowania umoand#380;liwiajand#261; profesjonalnand#261; obsand#322;ugand#281; Wiele funkcji nagrywania filmów, w tym profile obrazu (okreand#347;lajand#261;ce charakter nagrania poprzez zmianand#281; podstawowych parametrów, np. efektów chromogenicznych i regulacjand#281; przejand#347;cia tonalnego), krzywa gamma S-Log2 (rozszerzajand#261;ca zakres dynamiczny nagrania w celu zredukowania moand#380;liwoand#347;ci wystand#261;pienia efektów przeand#347;wietlonego tand#322;a lub tzw. „black crush”), TC/UB, sterowanie zapisem, nagrywanie filmu w dwóch formatach itp. Dziand#281;ki szerokiemu zakresowi czuand#322;oand#347;ci ISO moand#380;na fotografowaand#263; praktycznie wszand#281;dzie Czuand#322;oand#347;and#263; do ISO 12800 zapewnia wyraand#378;niejsze obrazy przy bardzo sand#322;abym oand#347;wietleniu. Tryb Auto ISO moand#380;e automatycznie okreand#347;laand#263; najbardziej odpowiednie ustawienia lub uand#380;ytkownik moand#380;e ustawiand#263; czuand#322;oand#347;and#263; rand#281;cznie, nawet do ISO 80. Aparat umoand#380;liwia równieand#380; ustawienie dolnej granicy czasu otwarcia migawki w ustawieniach trybu Auto ISO. Dostosowanie dziaand#322;ania przycisku zapewnia twórczy komfort W dostosowaniu aparatu do wand#322;asnego stylu pracy pomaga równieand#380; przycisk o programowanej funkcji (C), do którego moand#380;na przypisaand#263; jednand#261; z ponad 40 dostand#281;pnych funkcji. Przypisujand#261;c czand#281;sto uand#380;ywanand#261; funkcjand#281; lub wybrane ustawienie do przycisku, moand#380;na uand#322;atwiand#263; ich wywoand#322;ywanie podczas pracy. Dziand#281;ki temu dostand#281;p do wybranych funkcji moand#380;na uzyskaand#263; jednym palcem, co zapewnia szybszand#261;, bardziej intuicyjnand#261; obsand#322;ugand#281; aparatu. Opcja Dual Rec – fotografowanie podczas nagrywania filmu Aparat umoand#380;liwia fotografowanie z rozdzielczoand#347;ciand#261; 17 MP podczas nagrywania filmu. Aparat pozwala robiand#263; zdjand#281;cia w niebywale wysokiej jakoand#347;ci, nawet podczas nagrywania filmu. Nowa funkcja automatycznego zapisu w dwóch trybach (Dual Rec) sprawia, and#380;e aparat automatycznie wykonuje zdjand#281;cia podczas nagrywania filmu. Wybierz czand#281;stotliwoand#347;and#263; funkcji automatycznego zapisu w dwóch trybach spoand#347;ród nastand#281;pujand#261;cych ustawieand#324;: duand#380;a, standardowa i maand#322;a. Wiele usprawnionych funkcji pracy migawki Poprawiono funkcje zwiand#261;zane z pracand#261; migawki. Na przykand#322;ad samowyzwalacz obsand#322;uguje teraz bracketing, wiand#281;c moand#380;na skorzystaand#263; z tej cennej funkcji w sytuacjach, w których nie moand#380;na wand#322;asnorand#281;cznie nacisnand#261;and#263; spustu migawki. Liczba ujand#281;and#263; z bracketingiem ekspozycji zostaand#322;a zwiand#281;kszona do dziewiand#281;ciu. Regulacja jasnoand#347;ci Na przykand#322;ad funkcjand#281; rozjaand#347;niania obrazu moand#380;na przypisaand#263; do programowalnego przycisku, co uand#322;atwi dostand#281;p do niej podczas fotografowania rozgwieand#380;dand#380;onego nieba lub innych, ciemnych scen. Funkcja MF Assist i wyróand#380;nianie krawand#281;dzi wyostrzonych obiektów umoand#380;liwiajand#261; bardziej precyzyjnand#261; regulacjand#281; ostroand#347;ci Funkcje te umoand#380;liwiajand#261; optymalizacjand#281; ostroand#347;ci wedand#322;ug indywidualnych potrzeb. Asystent rand#281;cznej regulacji ostroand#347;ci powiand#281;ksza docelowy obszar, umoand#380;liwiajand#261;c jeszcze dokand#322;adniejsze dostosowanie ustawieand#324;, podczas gdy wyróand#380;nianie krawand#281;dzi wyostrzonych obiektów zaznacza najostrzejszy obszar wybranym kolorem, dziand#281;ki czemu moand#380;na stwierdziand#263;, czy potrzebna jest dalsza optymalizacja ustawieand#324;. and#346;ledzenie ostroand#347;ci w trybie AF umoand#380;liwia wykorzystanie wszystkich moand#380;liwoand#347;ci zdjand#281;ciowych Aby wand#322;and#261;czyand#263; and#347;ledzenie ostroand#347;ci, wystarczy do poand#322;owy nacisnand#261;and#263; spust migawki. Tryb ten automatycznie dopasowuje rozmiar ramki AF do rozmiaru obiektu, poprawiajand#261;c wydajnoand#347;and#263; and#347;ledzenia i umoand#380;liwiajand#261;c wykorzystanie kaand#380;dej okazji na zrobienie zdjand#281;cia. Obsand#322;uga zdalnego sterowania aparatem Gdy aparat jest podand#322;and#261;czony do komputera, moand#380;na uand#380;ywaand#263; zdalnego sterowania, aby robiand#263; zdjand#281;cia lub zmieniaand#263; ustawienia aparatu za pomocand#261; komputera podand#322;and#261;czonego poprzez port USB. Wystarczy pobraand#263; aplikacjand#281; do zdalnego sterowania w wersji obsand#322;ugiwanej przez komputer. Obsand#322;uga w konwerterze Capture One Express (dla Sony) Capture One Express (dla Sony) to jeden z najlepszych konwerterów plików RAW na and#347;wiecie. Odwzorowuje dokand#322;adnoand#347;and#263; kolorów i niezwykand#322;y poziom szczegóand#322;ów. To zintegrowane rozwiand#261;zanie z moand#380;liwoand#347;ciand#261; dostosowania do indywidualnych potrzeb and#322;and#261;czy w sobie funkcjand#281; zarzand#261;dzania zasobami cyfrowymi i wszystkie niezband#281;dne narzand#281;dzia do regulacji z szybkoand#347;ciand#261; i krótkim czasem reakcji. * Wszelkie zapytania dotyczand#261;ce zakupu i uand#380;ytkowania rozwiand#261;zaand#324; Capture One, a takand#380;e pomocy w tym zakresie naleand#380;y kierowaand#263; do firmy Phase One. Parametry techniczne: Przetwornik obrazu – Typ przetwornika – Przetwornik obrazu CMOS Exmor RSandreg; typu 1,0″ (13,2 x 8,8 mm), wspóand#322;czynnik ksztaand#322;tu 3:2 – Liczba pikseli (efektywnie) – 20,2 MP Obiektyw – Typ obiektywu – Obiektyw ZEISSandreg; „Vario-Sonnarandreg; T* zand#322;oand#380;ony z 14 elementów w 11 grupach (7 soczewek asferycznych, w tym soczewka AA) – Wartoand#347;and#263; F (maksymalna przysand#322;ona) – F2,8 w caand#322;ym zakresie ogniskowych – Ogniskowa – (f=) – ekwiwalent formatu 35 mm, [Zdjand#281;cie 3:2] f = 24-200 mm [Zdjand#281;cie 16:9] f = 25-213 mm, [Zdjand#281;cie 4:3] f = 26-220 mm [Zdjand#281;cie 1:1] f = 31-259 mm, [Film 16:9] f = 26-212 mm (SteadyShot w trybie standardowym), f = 29-305 mm (SteadyShot w trybie aktywnym), f = 33-315 mm (SteadyShot w inteligentnym trybie aktywnym), [Film 4K 16:9] f = 28-233 mm (SteadyShot w trybie standardowym), [HFR 960 kl./s] f = 41-330 mm (Priorytet jakoand#347;ci), f = 59-460 mm (Priorytet czasu nagrywania), [HFR 480 kl./s] f = 28-233 mm (Priorytet jakoand#347;ci), f = 41-330 mm (Priorytet czasu nagrywania), [HFR 240 kl./s] f = 26-212 mm (Priorytet jakoand#347;ci), f = 28-233 mm (Priorytet czasu nagrywania) – Zakres ustawiania ostroand#347;ci (od przedniej czand#281;and#347;ci obiektywu) – AF (szeroki kand#261;t: okoand#322;o 3 cm do nieskoand#324;czonoand#347;ci, teleobiektyw: okoand#322;o 25 cm do nieskoand#324;czonoand#347;ci) – and#346;rednica filtra – 62 mm – Filtr ND – Automatyczny / wand#322;and#261;czony (3 ustawienia) / wyand#322;and#261;czony Zoom – Zoom cyfrowy (fotografie) – 33x – Zoom cyfrowy (filmy) – 33x – Zoom optyczny – 8,3x (zoom optyczny podczas nagrywania filmu) Ekran – Typ ekranu – 7,5 cm (3″) (4:3) / 1 228 800 punktów / Xtra Fine / TFT LCD – Regulacja jasnoand#347;ci – Rand#281;czna (5 ustawieand#324;), sand#322;oneczna pogoda – Regulacja kand#261;ta – Maksymalnie okoand#322;o 107anddeg; w górand#281;, 42anddeg; w dóand#322; – Wyand#347;wietlacz (na górze) – Tak Kamera – SteadyShot – Stabilizator obrazu Optical SteadyShot, [Zdjand#281;cie] optyczne, [Film] inteligentny tryb aktywny, typ optyczny z kompensacjand#261; elektronicznand#261; (typ zapobiegajand#261;cy efektowi przewijania) – Sposób nastawiania ostroand#347;ci – System AF z wykrywaniem kontrastu – Tryb ostroand#347;ci – Pojedynczy AF, ciand#261;gand#322;y AF, DMF (bezpoand#347;rednia rand#281;czna regulacja ostroand#347;ci), rand#281;czny – Tryb pomiaru and#347;wiatand#322;a – Wielosegmentowy / centralnie waand#380;ony / punktowy – Kompensacja ekspozycji – +/-3,0 EV, co 1/3 EV – Czuand#322;oand#347;and#263; ISO (fotografie) – Automatyczna (ISO 100-12 800, m
and#380;liwoand#347;and#263; wyboru górnej/dolnej granicy), 100 / 125 / 160 / 200 / 250 / 320 / 400 / 500 / 640 / 800 / 1 000 / 1 250 / 1 600 / 2 000 / 2 500 / 3 200 / 4 000 / 5 000 / 6 400 / 8 000 / 10 000 / 12 800 (z rozszerzeniem do ISO64/80), wieloklatkowa redukcja szumów: automatyczna (ISO 100-12 800), 100 / 200 / 400 / 800 / 1 600 / 3 200 / 6 400 / 12 800 / 25 600 – Czuand#322;oand#347;and#263; ISO (filmy) – Automatyczna: (ISO 100-12 800, moand#380;liwoand#347;and#263; wyboru górnej/dolnej granicy), 125 / 160 / 200 / 250 / 320 / 400 / 500 / 640 / 800 / 1 000 / 1 250 / 1600 / 2 000 / 2 500 / 3 200 / 4 000 / 5 000 / 6 400 / 8 000 / 10 000 / 12 800 – Tryby balansu bieli – Automatyczny, and#347;wiatand#322;o dzienne, cieand#324;, chmury, wolfram, and#347;wietlówka (ciepand#322;a biel), and#347;wietlówka (zimna biel), and#347;wietlówka (biel dzienna), and#347;wietlówka (and#347;wiatand#322;o dzienne), lampa band#322;yskowa, temperatura barwowa / filtr barwny, wand#322;asny – Mikrokorekty balansu bieli – G7-M7, A7-B7 – Czas otwarcia migawki – Czas migawki w trybie automatycznym (4″-1/3200*) / autoprogram (30″-1/3200*) / rand#281;czne nastawianie ekspozycji (Bulb, 30″-1/3200*) / preselekcja przysand#322;ony (30″-1/3200*) / preselekcja czasu migawki (30″-1/3200*) *Przy wartoand#347;ci przysand#322;ony F8 lub wiand#281;kszej. Najkrótszy czas przy F2,8 to 1/1600 s. Czas migawki elektronicznej w trybie automatycznym (4″-1/32000) / autoprogram (30″-1/32000) / rand#281;czne nastawianie ekspozycji (30″-1/32000) / preselekcja przysand#322;ony (30″-1/32000) / preselekcja czasu migawki (30″-1/32000) – Tryb fotografowania – Inteligentna automatyka, lepsza automatyka, autoprogram, preselekcja przysand#322;ony, preselekcja czasu migawki, rand#281;czne nastawianie ekspozycji, pamiand#281;and#263; ustawieand#324; (1, 2, 3), tryb filmu (automatyka programowa, preselekcja przysand#322;ony, preselekcja czasu migawki, rand#281;czne nastawianie ekspozycji), tryb HFR (automatyka programowa, preselekcja przysand#322;ony, preselekcja czasu migawki, rand#281;czne nastawianie ekspozycji), panorama, tryby tematyczne (wybór sceny) – Tryby tematyczne – Portret, sport, makro, krajobraz, zachód sand#322;oand#324;ca, scena nocna, zdjand#281;cia z rand#281;ki o zmierzchu, portret nocand#261;, wyraand#378;ny ruch – Liczba zdjand#281;and#263; seryjnych (maksymalna) (maksymalna liczba rejestrowanych pikseli) – Tryb ciand#261;gand#322;y z priorytetem szybkoand#347;ci: okoand#322;o 14 kl./s, tryb ciand#261;gand#322;y: okoand#322;o 5 kl./s – Samowyzwalacz – 10 s / 5 s / 2 s – Tryby zapisu – Pojedyncze, zdjand#281;cia seryjne, zdjand#281;cia seryjne z preselekcjand#261; czasu otwarcia migawki, samowyzwalacz, samowyzwalacz (zdjand#281;cia seryjne), bracketing pojedynczy, bracketing zdjand#281;and#263; seryjnych, bracketing balansu bieli, bracketing DRO – Efekty zdjand#281;ciowe – Zabawkowy aparat, kolor pop, posteryzacja, zdjand#281;cie retro, high-key: miand#281;kki, czand#281;and#347;ciowy kolor, obraz czarno-biaand#322;y o duand#380;ym kontraand#347;cie. – Tryby pracy lampy band#322;yskowej – Automatyczny, lampa wand#322;and#261;czona, synchronizacja z dand#322;ugim czasem ekspozycji, synchronizacja z drugim przebiegiem kurtyny, lampa wyand#322;and#261;czona, tryb bezprzewodowy (z oferowanand#261; oddzielnie, kompatybilnand#261; lampand#261; band#322;yskowand#261;) – Bracketing – Tak – Zasiand#281;g wbudowanej lampy band#322;yskowej – Automatyka ISO: okoand#322;o 1,0 m do 10,2 m, ISO 12 800: okoand#322;o 20,4 m – Sterowanie ekspozycjand#261; – Tak – Typ lampy band#322;yskowej – Wbudowana, podnoszona rand#281;cznie – Procesor obrazu – BIONZ X – Minimalne oand#347;wietlenie (film) – Tryb automatyczny: 3 luksy (czas migawki 1/30”) – Panorama (zdjand#281;cia) – Tryb panoramy – Kreatywnoand#347;and#263; fotograficzna – Tak – Profile obrazu – Wyand#322;. / PP1-PP7 (poziom czerni, krzywa gamma (film, fotografia, Cine1-2, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2), gamma czerni, zagiand#281;cie charakterystyki, tryb koloru, intensywnoand#347;and#263; koloru, zmiennoand#347;and#263; koloru, gand#322;and#281;bia koloru, szczegóand#322;owoand#347;and#263;, kopiowanie, zerowanie) Nagrywanie – Obsand#322;ugiwane noand#347;niki nagraand#324; – Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo (High Speed), Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro , Memory Stick Micro (Mark2), karta pamiand#281;ci SD, karta pamiand#281;ci SDHC, karta pamiand#281;ci (UHS-I), karta pamiand#281;ci SDXC (UHS-I), Memory Stick XC-HG Duo, karta pamiand#281;ci microSD , karta pamiand#281;ci microSDHC , karta pamiand#281;ci microSDXC – Format zapisu – Zdjand#281;cie: JPEG (DCF, Exit, zgodnoand#347;and#263; z MPF Baseline), RAW – Format zapisu (and#347;cieand#380;ka dand#378;wiand#281;kowa filmu) – XAVC S: LPCM, 2 kanaand#322;y / AVCHD: Dolbyandreg; Digital (AC-3), 2 kanaand#322;y (Dolbyandreg; Digital Stereo Creator) / MP4: MPEG-4 AAC-LC, 2 kanaand#322;y – Zakres barw (nieruchomy obraz) – sRGB, Adobe RGB – Liczba rejestrowanych pikseli (wielkoand#347;and#263; obrazu) – [16:9] 17 MP (5472 x 3080) / 7,5 MP (3648 x 2056) / 4,2 MP (2720 x 1528) – Tryb nagrywania filmu (NTSC) – Przeand#322;and#261;cznik NTSC/PAL: tryb [PAL] AVCHD: 28M PS (1920 x 1080, 50p) / 24M FX (1920 x 1080, 50i) / 17M FH (1920 x 1080, 50i) / 24M FX (1920 x 1080, 25p) / 17M FH (1920 x 1080, 25p), XAVC S 4K: 25p 100M (3840 x 2160, 25p) / 25p 60M (3840 x 2160, 25p), XAVC S HD:50p 50M (1920 x 1080, 50p) / 25p 50M (1920 x 1080, 25p) / 100p 100M (1920 x 1080, 100p) / 100p 60M (1920 x 1080, 100p), MP4: 28M (1920 x 1080, 50p) / 16M (1920 x 1080, 25p) / 6M (1280 x 720, 25p) Tryb [NTSC] AVCHD: 28M PS (1920 x 1080, 60p) / 24M FX (1920 x 1080, 60i) / 17M FH (1920 x 1080, 60i) / 24M FX (1920 x 1080, 24p) / 17M FH (1920 x 1080, 24p), XAVC S 4K: 30p 100M (3840 x 2160, 30p) / 30p 60M (3840 x 2160, 30p) / 24p 100M (3840 x 2160, 24p) / 24p 60M (3840 x 2160, 24p), XAVC S HD:60p 50M (1920 x 1080, 60p) / 30p 50M (1920 x 1080, 30p) / 24p 50M (1920 x 1080, 24p) / 120p 100M (1920 x 1080, 120p) / 120p 60M (1920 x 1080, 120p), MP4: 28M (1920 x 1080, 60p) / 16M (1920 x 1080, 30p) / 6M (1280 x 720, 30p) – Rozdzielczoand#347;and#263; zdjand#281;cia – Tryb 3:2: 20M (5 472 andtimes; 3 648) / 10M (3 888 andtimes; 2 592) / 5M (2 736 andtimes; 1 824); Tryb 4:3: 18M (4 864 andtimes; 3 648) / 10M (3648 andtimes; 2736) / 5M (2592 andtimes; 1944) / VGA; Tryb 16:9: 17M (5 472 andtimes; 3 080) / 7,5M (3648 andtimes; 2056) / 4,2M (2 720 andtimes; 1 528); Tryb 1:1: 13M (3 648 andtimes; 3 648) / 6,5M (2 544 andtimes; 2 544) / 3,7M (1920 andtimes; 1920); Panorama: szeroka (12 416 andtimes; 1 856 / 5 536 andtimes; 2 160), standardowa (8 192 andtimes; 1 856 / 3 872 andtimes; 2 160) Interfejs – Zand#322;and#261;cza wejand#347;ciowe i wyjand#347;ciowe – Sand#322;uchawki, Hi-Speed USB (USB2.0), Micro HDMI, mikrofon (mini jack stereo 3,5 mm), zand#322;and#261;cze Multi Terminal/Micro USB, stopka Multi Interface – Moand#380;liwoand#347;ci bezprzewodowe – Wi-Fiandreg;: tak (IEEE802.11 b/g/n (pasmo 2,4 GHz)) NFC: zgodnoand#347;and#263; ze znacznikami NFC Forum typu 3, zdalne sterowanie jednym dotkniand#281;ciem, udostand#281;pnianie jednym dotkniand#281;ciem Zasilanie – System baterii / akumulatora – Akumulator NP-FW50 – Pobór mocy (tryb aparatu) – Okoand#322;o 2,3 W przy korzystaniu z ekranu LCD; okoand#322;o 2,6 W przy korzystaniu z wizjera (norma Camera andamp; Imaging Products Association) – and#321;adowanie/zasilanie przez zand#322;and#261;cze USB – Tak (zdjand#281;cia, odtwarzanie) – Wydajnoand#347;and#263; akumulatora (Camera andamp; Imaging Products Association, fotografie) – Zdjand#281;cia (Camera andamp; Imaging Products Association) : monitor: okoand#322;o 400 zdjand#281;and#263; / 200 min, wizjer: okoand#322;o 360 zdjand#281;and#263; / 180min; filmy (nagrywanie) : monitor: okoand#322;o 65 min, wizjer: okoand#322;o. 65 min (w trybie [MP4 28M] maksymalny czas ciand#261;gand#322;ego nagrywania wynosi 20 min, a maksymalny rozmiar pliku to 4 GB); filmy (ciand#261;gand#322;e nagrywanie) : monitor: okoand#322;o 130 min, wizjer: okoand#322;o 135 min (w trybie [MP4 28M] maksymalny czas ciand#261;gand#322;ego nagrywania wynosi 20 min, a maksymalny rozmiar pliku to 4 GB) Inne – Funkcje zdjand#281;ciowe – Eye AF, rozpoznawanie twarzy, rozpoznawanie twarzy, zapis fotografii (podczas nagrywania filmu), wykrywanie uand#347;miechu, siatka linii, Quick Navi, poziomica cyfrowa (nachylenie w dwóch pand#322;aszczyznach), bracketing balansu bieli, bracketing DRO, powiand#281;kszanie przy rand#281;cznym nastawianiu ostroand#347;ci (MF Assist), wyróand#380;nianie ostro ujmowanych fragmentów (peaking), zebra, wyand#347;wietlanie znaczników, wyand#347;wietlanie poziomu dand#378;wiand#281;ku, okreand#347;lanie synchronizacji dand#378;wiand#281;ku, zaprogramowane ustawienia zoomu, szybki zoom, TC/UB, nazwisko i prawa autorskie fotografa, minimalny czas otwarcia migawki dla trybu ISO Auto, zdalne sterowanie z komputera – Funkcje odtwarzania – BRAVIA Sync, indeks 9/25 klatek, automatyczny obrót, pokaz slajdów, przewijanie w przód/w tyand#322; (film), kasowanie, ochrona, Motion Shot Video, efekt upiand#281;kszania, TRILUMINOS Colour, reprodukcja obrazu w formacie 4K Wymiary i waga – Wymiary (szer. x wys. x gand#322;.) – 129,0 andtimes; 88,1 andtimes; 102,2 mm – Waga – 770 g (sam aparat), 813 g (z akumulatorem i noand#347;nikiem danych)

Kategoria: Aparaty cyfrowe

Producent: Sony

hp drukarki laserowe, hp 655 yellow, bizhub c25, budowa drukarki hp, toner p3005n, minolta 3600, ir 4570, ml 2240 driver, skanowanie dokumentu hp, canon mx 300, zamiennik hp 703, drukarka lexmark x3530, t series co to, drukarki laserowe a3

yyyyy